GDPR

Ochrana súkromia

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti SPOJMEX, s. r. o., Prievozská 11/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47396415, DIČ: SK2023894268, OR OS BA I, vložka: 92505/B v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) za účelom zaradenia do databázy zákazníkov.

Účel súhlasu

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formuláru vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa k zaslaniu odpovedí na otázky prostredníctvom kontaktných formulárov.

Údaje, ktoré budú spracovávané

Spracované budú všetky údaje ktoré sa vo formulároch poskytnú na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek emailom.

Prenos osobných údajov

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak bude sprístupnenie osobitne dohodnuté medzi spoločnosťou a zákazníkom.